Διεγέρσεις και αποδιεγέρσεις στο άτομο του υδρογόνου

XΓ5. Το ηλεκτρόνιο στο άτοµο του υδρογόνου βρίσκεται στη θεµελιώδη κατάσταση. I. Το ηλεκτρόνιο απορροφά φωτόνιο συχνότητας f και µεταπίπτει στη 2η διεγερµένη κατάσταση. Να υπολογίσετε: α. Την ενέργεια  που απορρόφησε το άτομο για τη μετάβαση του ηλεκτρονίου του στη 2η διεγερμένη κατάσταση. β. Την τιμή της συχνότητας f του φωτονίου.  γ. Την ελάχιστη ενέργεια […]

Υπολογισμοί σε στιβάδες, υποστιβάδες και τροχιακά

ΧΓ4. Να αποδείξετε την ισχύ των παρακάτω προτάσεων: α) Σε κάθε στιβάδα αντιστοιχούν n υποστιβάδες (n: ο κύριος κβαντικός αριθμός). β) Σε κάθε υποστιβάδα αντιστοιχούν 2l+1 τροχιακά (l: ο δευτερεύων κβαντικός αριθμός). γ) Σε κάθε στιβάδα αντιστοιχούν n2 τροχιακά (n: ο κύριος κβαντικός αριθμός). Δείτε εδώ τη λύση:

Υδατικό διάλυμα με τρία ασθενή οξέα

Γ3. Τρία δοχεία Δ1, Δ2 και Δ3 περιέχουν: Δοχείο Δ1: 200 mL διαλύματος ασθενούς οξέος HA συγκέντρωσης 0,1 M. Δοχείο Δ2: 200 mL διαλύματος ασθενούς οξέος HB συγκέντρωσης 0,2 M. Δοχείο Δ3: 200 mL διαλύματος ασθενούς οξέος HΓ συγκέντρωσης 0,1 M. Αναμιγνύουμε τα περιεχόμενα και των τριών δοχείων και προσθέτουμε νερό μέχρις όγκου 1 L […]

Άσκηση οργανικής χημείας από Π.Μ.Δ.Χ.

Γ1. Να γράψετε τους συντακτικούς τύπους των οργανικών ενώσεων Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Κ, Λ, Μ, Ν, Π, Ρ του παρακάτω ιστοδιαγράμματος και τις χημικές αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα:    Δείτε εδώ τη λύση

Άσκηση οργανικής χημείας από Π.Μ.Δ.Χ.

Γ2. Μάζα 11,2 g αλκενίου Α χωρίζεται σε δύο ίσα μέρη. Το 1ο μέρος αντιδρά με ΗΙ και δίνει ένα και μοναδικό προϊόν (Β), το οποίο αντιδρά με μαγνήσιο σε περιβάλλον άνυδρου αιθέρα και δίνει προϊόν Γ. Το 2ο μέρος αντιδρά με Η2Ο σε όξινο περιβάλλον και δίνει ένα και μόνο προϊόν Δ, το οποίο […]