Υδρογόνωση αλκενίου και αποχρωματισμός διαλύματος βρωμίου από το προϊόν

Β7. 4,48L αιθενίου μετρημένα σε s.t.p. υδρογονώνονται παρουσία Νi και το προϊόν μπορεί να αποχρωματίσει 200mL διαλύματος Br2 / CCl4 περιεκτικότητας 4% w/v. Να βρείτε τη μάζα του προϊόντος υδρογόνωσης του αιθενίου. Δίνονται οι σχετικές ατομικές μάζες των στοιχείων: C:12, Η:1, Br:80. Δείτε εδώ τη λύση

To πρόβλημα της υδρογόνωσης των αλκινίων

B6. Αέριο μίγμα από α mL αιθινίου και β mL Η2 διοχετεύεται πάνω από θερμαινόμενο Ni. Να προσδιορίσετε την ποιοτική και ποσοτική σύσταση του προϊόντος υδρογόνωσης. Oι όγκοι μετρήθηκαν στις ίδιες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας. Δείτε εδώ τη λύση

To πρόβλημα της υδρογόνωσης των αλκενίων

Β5. Αέριο μίγμα από α mL αιθενίου και β mL Η2 διοχετεύεται πάνω από θερμαινόμενο Ni. Να προσδιορίσετε την ποιοτική και ποσοτική σύσταση του προϊόντος υδρογόνωσης. Οι όγκοι μετρήθηκαν στις ίδιες συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας. Δείτε εδώ τη λύση  

Συνδυαστικό θέμα ¨χημική ισορροπία-θερμοχημεία¨

Β2. Σε κενό δοχείο εισάγονται 4 mol σώματος Α και θερμαίνονται στους θ °C, οπότε αποκαθίσταται η ισορροπία: Το ποσό θερμότητας που απορροφάται από την έναρξη της αντίδρασης μέχρι να αποκατασταθεί ισορροπία είναι 90 kcal, ενώ η ολική πίεση του μίγματος ισορροπίας είναι 2,2 atm. Να υπολογίσετε τον βαθμό διάσπασης του σώματος Α και την […]

Επαναληπτική άσκηση στη χημική ισορροπία

B1. Σε κενό δοχείο όγκου 10 L εισάγεται ποσότητα αερίου Χ, το οποίο αρχίζει να διασπάται στους θοC σύμφωνα με τη χημική αντίδραση: Tη χρονική στιγμή t2 μεταβάλλεται κάποιος από τους παράγοντες της χημικής ισορροπίας με αποτέλεσμα να προκύψει το παρακάτω διάγραμμα συγκεντρώσεων για όλα τα σώματα της αντίδρασης: Να υπολογίσετε: α. Τον συντελεστή n, […]

Ταυτόχρονες ισορροπίες

Β3. Σε κενό δοχείο σταθερού όγκου 2 L εισάγονται 1 mol CaCO3 και 1 mol C και θερμαίνονται, οπότε αποκαθίστανται οι ισορροπίες: α) Να υπολογιστούν η σύσταση του μίγματος στην κατάσταση ισορροπίας και ο βαθμός διάσπασης του  CaCO3. β) Να υπολογιστεί ο βαθμός διάσπασης του CaCO3, αν το δοχείο δεν περιέχει αρχικά ποσότητα άνθρακα. Δείτε […]