Άσκηση στη διαλυτότητα και την αραίωση διαλύματος

A5. Μέσα σε ένα δοχείο που περιέχει  760 g H2O  διαλύουμε 40 g  χλωριούχου νατρίου (NaCI), οπότε προκύπτει το κορεσμένο διάλυμα Δ1 σε θερμοκρασία 20oC . Αν ο όγκος του διαλύματος Δ1 είναι 640 mL, να υπολογίσετε: α. Την πυκνότητα του διαλύματος στους 20oC. β. Την %w/w περιεκτικότητα σε NaCI του διαλύματος. γ. Τη διαλυτότητα του NaCI ανά […]

Ατομική θεωρία

Α4. α) Να βρεθεί ο αριθμός των πρωτονίων, ηλεκτρονίων και νετρονίων του ατόμου 35Cl (Z=17). β)   Το άτομο του ασβεστίου (Ca) έχει 20 ηλεκτρόνια και ίσο αριθμό νετρονίων.  Να βρεθεί ο ατομικός και ο μαζικός αριθμός του ατόμου του ασβεστίου. γ)   Να υπολογιστεί ο μαζικός αριθμός του ατόμου του οξυγόνου, αν είναι γνωστό ότι στην […]

Ανάμιξη διαλυμάτων της ίδιας ουσίας

Α1. Είναι γνωστό ότι για την ανάμιξη διαλυμάτων της ίδιας ουσίας ισχύει η σχέση: c1V1+c2V2=c3V3. Αν είναι γνωστό ότι c1 < c2, να δείξετε ότι ισχύει: c1 < c3 < c2. Δείτε εδώ τη λύση

Mια άσκηση που αναφέρεται στα αέρια

A2. Σε δύο δοχεία περιέχονται αντίστοιχα τα αέρια Α και Β. Το Β έχει πυκνότητα τριπλάσια από την πυκνότητα του Α, ενώ η πίεση που ασκεί το Α στα τοιχώματα του δοχείου είναι η μισή της πίεσης που ασκεί το Β. Αν τα δύο αέρια βρίσκονται στην ίδια θερμοκρασία και MrB=30, να βρεθεί το Mr του […]

Άσκηση πάνω στις περιεκτικότητες των διαλυμάτων και τη στοιχειομετρία

Α3. Διαθέτουμε τα παρακάτω τρία υδατικά διαλύματα: Δ1: 500 g διαλύματος NaOH με πυκνότητα 1,25 g/mL που περιέχει 20 g καθαρού NaOH. Δ2: Διάλυμα NaOH με περιεκτικότητα 8% w/v. Δ3: Διάλυμα HCI 0,2 M. α) Να υπολογίσετε τις περιεκτικότητες %w/w και %w/v του διαλύματος Δ1. β) Να υπολογίσετε την μοριακή κατόγκο συγκέντωση του Δ1. γ) […]