Ερώτημα στα Γραμμικά Συστήματα (Μαθηματικά Β Λυκείου)« Back to Questions List

Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για την επίλυση ενός γραμμικού συστήματος δύο εξισώσεων με δύο αγνώστους;
Posted by Chris_Gatos
Asked on September 17, 2015 6:08 pm
0

Για την επίλυση γραμμικών συστημάτων δύο εξισώσεων με δύο αγνώστους χρησιμοποιούμε κυρίως 3 μεθόδους: α) την μέθοδο αντικατάστασης, β) την μέθοδο αντίθετων συντελεστών και γ) την μέθοδο οριζουσών. Για σύστημα με αριθμητικά δεδομένα χωρίς παραμέτρους και οι τρεις μέθοδοι είναι εξίσου κατάλληλες, αλλά στην περίπτωση που κανένας συντελεστής των αγνώστων δεν είναι ίσος με 1, είναι προτιμότερο να αποφεύγεται η μέθοδος της αντικατάστασης, διότι θα δημιουργήσει κλάσματα που θα δυσκολέψουν μετέπειτα τις πράξεις. Στην περίπτωση που το σύστημα είναι παραμετρικό, τότε χρησιμοποιούμε την μέθοδο των οριζουσών.

Posted by ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ
Answered On September 17, 2015 6:23 pm