Ψηφιακό φροντιστήριο για τους «αδύναμους» μαθητές!

Ψηφιακό φροντιστήριο για τους «αδύναμους» μαθητές του γυμνασίου, προκειμένου να μειωθεί η σχολική αποτυχία αλλά και το φαινόμενο εγκατάλειψης του σχολείου, ετοιμάζει το υπουργείο Παιδείας.

Το πρόγραμμα της Πρόσθετης Ηλεκτρονικής Στήριξης (Π.Η.Σ) θα περιλαμβάνει εναλλακτικές μορφές μάθησης, ώστε να καλύπτονται τα μαθησιακά κενά και να παρέχονται ίσες δυνατότητες στους μαθητές.

Στόχος του υπουργείου είναι η δημιουργία ενός οργανωμένου συνόλου ψηφιακών μαθημάτων και υποστηρικτικού υλικού για τους μαθητές όλων των τάξεων του γυμνασίου και η ανάπτυξη ηλεκτρονικής υποδομής - Πλατφόρμας Πρόσθετης Ηλεκτρονικής Στήριξης με δυνατότητα παροχής ολοκληρωμένης υποστηρικτικής διδασκαλίας, χωρίς τη φυσική παρουσία εκπαιδευτικού και την παράλληλη αξιοποίηση του υφιστάμενου εξοπλισμού (κινητά εργαστήρια Η/Υ, Διαδραστικά Συστήματα). Το πρόγραμμα θα μπορεί να υλοποιείται τόσο κατά τη διάρκεια του μαθήματος όσο και σε τυχόν πρόσθετες δράσεις εκπαιδευτικής υποστήριξης των μαθητών.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Παιδείας, στα ψηφιακά μαθήματα μπορούν να ενταχθούν συνολικά 19 μαθήματα και των τριών τάξεων του γυμνασίου, ενώ κάθε μάθημα θα χωρίζεται σε ενότητες ακολουθώντας χρονικά τον ετήσιο κύκλο παράδοσης της ύλης. Πιο συγκεκριμένα, το περιεχόμενο κάθε ενότητας μαθήματος θα περιλαμβάνει:

• βιντεοσκοπημένη πρότυπη παράδοση μικρής διάρκειας,

• υποστηρικτικό υλικό του μαθήματος, όπως σημειώσεις,

• μεθοδολογία επίλυσης ασκήσεων με παραδείγματα,

• ασκήσεις,

• πηγές πρόσθετης υποστήριξης,

• διδακτικό βιβλίο πρόσθετης διδακτικής στήριξης από υπάρχουσες εκδόσεις (σε ηλεκτρονική μορφή).

Posted in ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *