Φοιτητικό επίδομα: Οι δικαιούχοι.

Αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για την υποβολή αιτήσεων που αφορούν το φοιτητικό επίδομα των 1.000 ευρώ, με τη σχετική προθεσμία να λήγει στις 31 Μαρτίου, αν και δεν αποκλείεται να δοθεί παράταση, όπως έγινε πέρυσι. 
Το πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο φοιτητής, δηλαδή οι γονείς ή οι κηδεμόνες του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 2238/1994 (κύρωση του κώδικα φορολογίας) δικαιούται το φοιτητικό επίδομα. Κατ’ εξαίρεση δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο φοιτητής εφόσον:

(α) είναι ορφανός από τους δυο γονείς ή

(β) οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού ή

(γ) είναι πάνω από 25 ετών ή 

(δ) είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 2238/1994 και δεν θεωρείται προστατευόμενο μέλος σύμφωνα με το άρθρο 7 του ίδιου νόμου.

Αν έπειτα από έλεγχο αποδειχθεί ότι το επίδομα εισπράχθηκε από μη δικαιούχο, λόγω μη συνδρομής των προϋποθέσεων, αυτό καταλογίζεται στο τριπλάσιο και επιδιώκεται η επιστροφή του στο Δημόσιο.
Σημειώνεται ότι το επίδομα χορηγείται στους προπτυχιακούς φοιτητές, Έλληνες υπηκόους ή υπηκόους άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ δεν δικαιούνται το επίδομα αυτό όσοι φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου, ανεξαρτήτως του τρόπου εισαγωγής τους.

Επίσης, θα πρέπει να αποδεικνύεται η καλή πρόοδος των σπουδών με πιστοποιητικό του τμήματος στο οποίο βεβαιώνεται ότι ο φοιτητής είχε επιτυχία στις εξετάσεις τουλάχιστον στα μισά του συνολικού αριθμού των μαθημάτων του, όπως προβλέπεται στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του προηγούμενου έτους ή των αντίστοιχων δύο εξαμήνων. Για τους φοιτητές του πρώτου έτους απαιτείται μόνο πιστοποιητικό εγγραφής.

Πού απευθύνονται οι δικαιούχοι;
Υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στις γραμματείες των σχολών τους, όχι δηλαδή στις εφορίες, όπως γινόταν στο παρελθόν. Οι γραμματείες υποβάλουν τις αιτήσεις τους στις αρμόδιες Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου.
Η διαδικασία που τηρήθηκε από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου παρουσίασε μεγάλη καθυστέρηση στον έλεγχο των δικαιολογητικών, αφού οι γραμματείες των τμημάτων περίμεναν να συγκεντρώσουν όλους τους φακέλους των φοιτητών ώστε να τους στείλουν στις υπηρεσίες ελέγχου, με αποτέλεσμα να συγκεντρωθούν μαζικά φάκελοι προς έλεγχο.

Εισοδηματικά κριτήρια

Επιπλέον, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο παιδί πέραν του ενός. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του, από κάθε πηγή. Η εν λόγω εισοδηματική ενίσχυση δεν λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με βάση το οποίο χορηγείται.
Ταυτόχρονα, οι γονείς του φοιτητή ή ο ίδιος δεν θα πρέπει να είναι κύριοι ή επικαρπωτές κατοικιών (ιδιοχρησιμοποιούμενων ή εκμισθωμένων) που υπερβαίνουν τα 200 τ.μ., με εξαίρεση κατοικίες ή διαμερίσματα που βρίσκονται σε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο των 3.000 κατοίκων.

Ποια είναι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά;
1. Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου.
2. (α) Πιστοποιητικό καλής επίδοσης, που χορηγείται από το τμήμα όπου φοιτά ο φοιτητής και εκδίδεται εντός των τριών πρώτων μηνών κάθε ημερολογιακού έτους.
(β) Κατά το πρώτο έτος σπουδών, αντί του ανωτέρω πιστοποιητικού, υποβάλλεται πιστοποιητικό εγγραφής (πιστοποιητικό σπουδών), το οποίο χορηγείται από την οικεία γραμματεία κατόπιν αιτήσεως.
3. Νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο (1) του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο ζητείται η εισοδηματική ενίσχυση (εισοδήματα 2013) ή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του ιδίου έτους (Έντυπο Ε1) αν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχει παραληφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα. 

4. Νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο (1) της τελευταίας δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Ε9) των γονέων ή και του φοιτητή (σε περίπτωση που έχει υποβάλλει). Αν ο δικαιούχος δεν υποβάλλει έντυπο Ε9, τότε απαιτείται υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη από την οικεία ΔΟΥ, ότι δεν υπάρχει ακίνητη περιουσία.

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δικαιούχου.
6. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας του φοιτητή (η βεβαίωση εκδίδεται από τον Δήμο ή την αστυνομία).
7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 του δικαιούχου του στεγαστικού επιδόματος με νομίμως θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του, στο οποίο θα δηλώνεται ότι ο αποδέκτης του επιδόματος δεν έχει εισπράξει το στεγαστικό για το ίδιο έτος άλλη φορά, όπως και ότι ο φοιτητής δεν διαμένει σε μισθωμένο από το πανεπιστήμιο ακίνητο.
8. Νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου κατοικίας που βρίσκεται στον τόπο φοίτησης και σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του φοιτητή, στην οποία πόλη οι γονείς του ή ο ίδιος δεν έχουν την πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας. Το μισθωτήριο συμβόλαιο πρέπει να είναι θεωρημένο από ΔΟΥ.
9. Φωτοτυπία λογαριασμού τραπέζης του δικαιούχου στην οποία να αναγράφεται το ΙΒΑΝ. Η είσπραξη του στεγαστικού επιδόματος γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού.

Posted in ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *