ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ: Ευκολότερη η ένταξη των τέκνων Ελλήνων εξωτερικού στην ειδική κατηγορία για την εισαγωγή στα ΑΕΙ

Σε τροποποίηση της υπουργικής απόφασης του 2007 που αφορά την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων Λυκείου παιδιών Ελλήνων του εξωτερικού προχώρησε το υπουργείο Παιδείας.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση τροποποιείται η με αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 (Φ.Ε.Κ. 272/τ.Β ́/1−3−2007) υπουργική απόφαση «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90/Α ́) και των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 13 του Ν. 3404/ 2005 (ΦΕΚ 260/Α ́)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως ακολούθως:

1η ΑΛΛΑΓΗ: Η περίπτωση α της παρ. 1 του άρθρου 1 της με αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 (Φ.Ε.Κ. 272/τ.Β ́/1−3−2007) υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως ακολούθως: «α) Ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς του υποψηφίου να ήταν κάτοικος και να διέμενε μόνιμα στο εξωτερικό τουλάχιστον δύο (2) πλήρη έτη κατά την τελευταία δεκαετία, πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του υποψηφίου για εισαγωγή σε σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός και από τους δύο γονείς ισχύουν μόνο οι προϋποθέσεις της περίπτωσης Β ́ που ακολουθεί.»

ΤΙ ΙΣΧΥΕ

α) Ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς του υποψηφίου να ήταν κάτοικος και να διέμενε μόνιμα στο εξωτερικό τουλάχιστον πέντε (5) πλήρη έτη κατά την τελευταία δεκαετία, πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του υποψηφίου για εισαγωγή σε σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ορφανός και από τους δύο γονείς ισχύουν μόνο οι προϋποθέσεις του εδαφ. β ́ που ακολουθεί.

2η ΑΛΛΑΓΗ: Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 1 της με αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 (Φ.Ε.Κ. 272/τ.Β ́/1−3−2007) υπουργικής απόφασης προστίθεται περ. δ ́ ως ακολούθως: «Στην ίδια κατηγορία και κατ’ εξαίρεση μόνο για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της Ελλάδας, το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016, εντάσσονται και τα τέκνα Ελλήνων του εξωτερικού (απόφοιτοι ελληνικών λυκείων), τα οποία έχουν πλήρη φοίτηση στη Β ́ τάξη Ελληνικού Λυκείου που λειτουργεί στο εξωτερικό κατά το σχολικό έτος 2013−2014 και μετεγγράφησαν στην τελευταία τάξη Γενικού Λυκείου της ημεδαπής το χρονικό διάστημα από την έναρξη των μαθημάτων του Β ́ Τετραμήνου των Γενικών Λυκείων της ημεδαπής και μέχρι και δέκα (10) ημέρες πριν από τη λήξη τους, κατά το σχολικό έτος 2014−2015».

3η ΑΛΑΓΗ: Το πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης i της περ. δ ́ της παρ. Α1 του άρθρου 3 της με αριθμ. Φ.151/20049/ Β6/2007 (Φ.Ε.Κ. 272/τ.Β ́/1−3−2007) υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως ακολούθως: «i) Βεβαίωση της οικείας διπλωματικής αρχής της χώρας μας ή άλλο επίσημο έγγραφο, από το οποίο να προ− κύπτει ότι ο ένας τουλάχιστον των γονέων τους είναι Ελληνικής καταγωγής και μόνιμος κάτοικος εξωτερικού επί δύο τουλάχιστον έτη κατά την τελευταία δεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης του υποψηφίου.»

ΤΙ ΙΣΧΥΕ

i) βεβαίωση της οικείας διπλωματικής αρχής της χώρας μας ή άλλο επίσημο έγγραφο, από το οποίο να προ− κύπτει ότι ο ένας τουλάχιστον των γονέων τους είναι Ελληνικής καταγωγής και μόνιμος κάτοικος εξωτερικού επί πέντε τουλάχιστον έτη κατά την τελευταία δεκαετία πριν από την υποβολή της αίτησης του υποψηφίου.

4.η ΑΛΛΑΓΗ: Στο τέλος της περ. δ ́ της παρ. Α1 του άρθρου 3 της με αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 (Φ.Ε.Κ. 272/τ.Β ́/1−3−2007) υπουργικής απόφασης, προστίθεται υποπερίπτωση iii ως ακολούθως: «iii) Κατ' εξαίρεση και μόνο για τους υποψηφίους της περ. δ ́ της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσης, βεβαίωση του Συντονιστή Εκπαίδευσης από την οποία να προκύπτει ότι οι μετεγγραφές αυτές έγιναν λόγω της συμμετοχής των μαθητών της Γ ́ τάξης των Ελληνικών Γενικών Λυκείων εξωτερικού στις πανελλαδικές απολυτήριες εξετάσεις της Γ ́ τάξης των Γενικών Λυκείων της ημεδαπής.»

Posted in ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *