Μελέτη αυτοκινήτου που εισέρχεται σε κυκλική πλατεία

Η λύση:

1)  F= ma=> T = mu2/R (I)

 T = μmg => μ = T/mg (II) απ' όπου: μmax =0,25

 Από (Ι), (ΙΙ) => umax = (μmaxgR)1/2 = 6m/s => umax= 216km/h

 

2) Αν m΄ = 3/2m, τότε μ΄max = 2/3 μmax

Άρα u΄max = (2/3)1/2 umax => u΄max ≈ 0,8umax=> u΄max≈ 176km/h

 Άρα, θα επηρεαστεί το όριο, η μέγιστη ταχύτητα για να μην ολισθήσει το αυτοκίνητο είναι κατά Δumax = 40km/h μικρότερη!!!

  

3) Έχουμε F = Δp/Δt(III) ή F= (mu-0)/Δt => F = 5867N

 

4) Η δράση του αερόσακου / ζώνης ασφαλείας είναι να αυξάνει τον χρόνο πρόσκρουσης (Δt), με αποτέλεσμα η δύναμη από την κρούση, την οποία δέχονται οι επιβαίνοντες (με ζώνη ή / και αερόσακο) να μειώνεται αφού τα δύο μεγέθη είναι αντιστρόφως ανάλογα (σχέση III).

Posted in Blog – ΦΥΣΙΚΗ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *