Μεγάλος αριθμός Ελλήνων πραγματοποιεί διδακτορικές σπουδές στο εξωτερικό!

Αν και ο αριθμός των Ελλήνων που σπουδάζουν στο εξωτερικό σταδιακά μειώνεται παρόλα αυτά ο αριθμός αυτών που μετακινούνται σε μια άλλη χώρα μέλος της ΕΕ για διδακτορικές σπουδές, σε σχέση με τους υποψήφιους διδάκτορες της χώρας τους, είναι ο μεγαλύτερος μετά την Ιρλανδία. Τα παραπάνω αναφέρονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Δια Βίου Εκπαίδευση».

Επίσης τονίζεται ότι το ερευνητικό προσωπικό σε σχέση με το σύνολο του εργατικού δυναμικού στην Ελλάδα είναι χαμηλότερο του μέσου όρου της ΕΕ-27 (το 2011 το ποσοστό του προσωπικού Έρευνας και Ανάπτυξης σε Ισοδύναμα Πλήρους Απασχόλησης στη συνολική απασχόληση ήταν στην Ελλάδα 0.9%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό της ΕΕ-27 ήταν 1.2%).

Ωστόσο, τόσο ο αριθμός των ερευνητών, όσο και οι νέοι αποκτήσαντες διδακτορικό δίπλωμα ανά 1.000 νέους ηλικίας 25-34 ετών αυξήθηκαν κατά την περίοδο 2000-08 με ταχύτερο ρυθμό από τους αντίστοιχους Ευρωπαϊκούς ΜΟ.

Οι περισσότεροι διδάκτορες ακολουθούν ακαδημαϊκή καριέρα και μόνον μικρό ποσοστό απασχολείται στις επιχειρήσεις, γεγονός που αντανακλά τη γενική και χρόνια έλλειψη «ερευνητικής κουλτούρας» στις ελληνικές επιχειρήσεις και τη χαμηλή εκ μέρους τους ζήτηση για ερευνητές.

Οι κύριοι στόχοι για την ενίσχυση της ποιότητας και την ενδυνάμωση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά την προγραμματική περίοδο 2014-20, σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα είναι οι εξής:

• Η υποστήριξη προγραμμάτων μεταπτυχιακής και διδακτορικής έρευνας, ιδίως σε τομείς που συνδέονται με τις αναπτυξιακές ανάγκες της Ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.

• Η υποστήριξη της ερευνητικής διάστασης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και του ερευνητικού έργου των ανώτερων και κατώτερων βαθμίδων ΔΕΠ/ΕΠ των τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, με την συμμετοχή φοιτητών ή/και άλλων ερευνητών, με στόχο τον εμπλουτισμό του διδακτικού έργου.

• Ενίσχυση των δικτυώσεων και των ερευνητικών συνεργασιών των τριτοβάθμιων

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με άλλα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και παραγωγικούς φορείς.

• Κατάρτιση στην διαχείριση της έρευνας και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και της νοοτροπίας μετασχηματισμού της έρευνας σε παραγωγική δραστηριότητα.

• Η ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην έρευνα.

Η εξειδίκευση των δράσεων έρευνας και καινοτομίας θα γίνει εντός τριών μηνών από την έγκριση του ΕΠ και σε συνεργασία με την ΕΕ. Μέχρι τότε δεν θα ενεργοποιηθούν ούτε θα υλοποιηθούν δράσεις έρευνας και καινοτομίας χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της ΕΕ αναφέρει στη σχετική ενότητα του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Posted in ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *