Γιατί δεν ψηφίζουν οι 18αρηδες; Αυτή είναι η λύση είναι νομικά εφικτή;

Οι γεννηθέντες το έτος 1997, οι οποίοι και δεν είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των δήμων, που τηρούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών, ενόψει του ότι η διαδικασία σύνταξης των ονομαστικών καταστάσεων από τους δημάρχους θα λάβει χώρα την 1η έως και τέλος Φεβρουαρίου του 2015, δεν θα ψηφίσουν στις Βουλευτικές Εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015.
Αν και πληρούν την απαραίτητη ηλικιακή προϋπόθεση για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα,  δεν θα μπορέσουν να συμμετέχουν  στην κάλπη με την παρθενική τους ψήφο,διότι δεν προλαβαίνουν να ενταχθούν στους εκλογικούς καταλόγους,καθώς οι Δήμοι ενημερώνουν  τις ονομαστικές καταστάσεις το μήνα Φεβρουάριο έκαστου έτους.Οι νέοι που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους,υπολογίζονται στις 100.000.
Οι εθνικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015 θα διενεργηθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της Νομοθεσίας για την Εκλογή Βουλευτών, που έχουν κωδικοποιηθεί σ’ ενιαίο κείμενο με το Π.Δ.26/2012.
Η απόκτηση και η άσκηση του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος του εκλέγειν ρυθμίζεται ειδικώς από τις διατάξεις των άρθρων 4 και 6 παρ.1 του άνω Π.Δ., οι οποίες ορίζουν η μεν πρώτη ότι «1.Το δικαίωμα του εκλέγειν έχουν οι πολίτες Έλληνες και Ελληνίδες που συμπλήρωσαν το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους. 2.Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου η 1η Ιανουαρίου θεωρείται ως ημερομηνία γέννησης όλων όσων γεννήθηκαν μέσα στο χρόνο», η δε δεύτερη ότι « Το δικαίωμα του εκλέγειν έχουν σε κάθε εκλογική περιφέρεια μόνο όσοι είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των δήμων της εκλογικής περιφέρειας».

Η διαδικασία εγγραφής νέων εκλογέων στους εκλογικούς καταλόγους των δήμων κάθε εκλογικής περιφέρειας ρυθμίζεται από το άρθρο 10 του ίδιου ΠΔ, το οποίο προβλέπει στην παρ.1 ότι « Ο Δήμαρχος συντάσσει αυτεπάγγελτα, κάθε έτος, από 1ης μέχρι τέλους Φεβρουαρίου ονομαστικές καταστάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν όσους είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια του δήμου και αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγειν κατά το άρθρο 4 του παρόντος» και στην παρ.3 ότι «οι καταστάσεις αυτές υποβάλλονται αμελλητί στο Υπουργείο Εσωτερικών για την ένταξή τους στο εκεί τηρούμενο αρχείο εκλογικών καταλόγων».
Από τις προπαρατεθείσες διατάξεις με σαφήνεια προκύπτει ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν από Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους είναι η εγγραφή αυτών στους εκλογικούς καταλόγους των δήμων της οικείας εκλογικής περιφέρειας, η οποία (εγγραφή) προϋποθέτει ότι αυτοί έχουν περιληφθεί προηγουμένως στις ονομαστικές καταστάσεις που συντάσσουν αυτεπάγγελτα οι δήμαρχοι από 1ης μέχρι τέλους Φεβρουαρίου κάθε έτους.
Το πρόβλημα δημιουργείται γιατί ο νόμος προβλέπει μεν την ψήφο των εκλογέων στην ηλικία των 18 ετών, η ενημέρωση, όμως, των εκλογικών καταλόγων γίνεται τον μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους, με αποτέλεσμα όταν γίνονται εκλογές στις αρχές του έτους να μην είναι συμπληρωμένοι οι κατάλογοι με τους νέους ψηφοφόρους. Δηλαδή,αφενός προβλέπεται η ψήφος, αφετέρου δεν είναι τεχνητά εφικτό.
Το πρόβλημα αυτό δύναται να επιλυθεί, με πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και να προβλεφθεί η κατ’ εξαίρεσιν ενημέρωση των εκλογικών καταλόγων όχι τον Φεβρουάριο, αλλά νωρίτερα και μάλιστα σε μια περίοδο που κανονικά θα έπρεπε να εξαιρείται, όπως αυτή πριν τις εκλογές, που συνήθως δεν γίνεται για προφανείς λόγους. Ωστόσο σε αυτή την περίπτωση και επειδή αφορά ένα μεγάλο μέρος του εκλογικού σώματος θα μπορούσε να επιτραπεί η ενημέρωση των εκλογικών καταλόγων νωρίτερα από τον Φεβρουάριο. Η δεύτερη λύση αφορά τη χρήση μιας γνωστής διαδικασίας, η οποία χρησιμοποιείται για τους ψηφοφόρους που δεν είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους για οποιονδήποτε άλλον λόγο. Στην περίπτωση αυτήν, προσκομίζουν στο εκλογικό τμήμα μια βεβαίωση από τον δήμο, ότι είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια και με βάση αυτήν ψηφίζουν. Αυτό θα μπορούσε να συνοδευτεί με μια εγκύκλιο προς τις εφορευτικές επιτροπές, ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα στην εφαρμογή του.
Σε μία αντιπροσωπευτική δημοκρατία, όπως είναι η ελληνική αλλά και όλες πλέον σήμερα οι δημοκρατίες στον πλανήτη, το ανώτατο όργανο του κράτους, που είναι ο λαός, ασκεί την εξουσία του με τις εκλογές. Με αυτές, το εκλογικό σώμα επιλέγει τους αντιπροσώπους του οι οποίοι, για όλη τη διάρκεια της βουλευτικής περιόδου, θα ασκήσουν όλες εκείνες τις αρμοδιότητες που προβλέπουν το Σύνταγμα, ο Κανονισμός της Βουλής και οι νόμοι.
Το εκλογικό σώμα είναι το σύνολο των Ελλήνων πολιτών που έχουν το δικαίωμα της ψήφου (ή το "δικαίωμα του εκλέγειν" ή το "ενεργητικό εκλογικό δικαίωμα").Το δικαίωμα αυτό διαθέτουν όσοι έχουν την ελληνική ιθαγένεια, έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους (ή πρόκειται να το συμπληρώσουν εντός του έτους στο οποίο διεξάγονται οι εκλογές), έχουν ικανότητα για δικαιοπραξία και δεν έχουν υποστεί αμετάκλητη ποινική καταδίκη για ορισμένα εγκλήματα (άρθρο 51 παρ.3 Συντ.).
Για να ασκηθεί το εκλογικό δικαίωμα πρέπει ο εκλογέας να έχει εγγραφεί στους εκλογικούς καταλόγους.

Χρήστος Ηλ. Τσίχλης Δικηγόρος Αθηνών

Posted in ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *