Ας μελετήσουμε αν θα μπορούσε να υπάρξει ζωή σε έναν πλανήτη!

Η λύση:

1)Η περίοδος ενός εκρεμούς δίνεται από τη σχέση:

T = 2π (l/g)1/2 => T2 = (4π2/g)·l

Η τελευταία σχέση είναι της μορφής y= a·x (ευθεία), απεικονίζεται στο γράφημα και συνεπώς η κλίση (≈ 4) της ευθείας  του γραφήματος ισούται με (4π2/g).

Άρα, g= 4π2/4 m/s2 => g = 9,86 m/s2.

 

2) Από το νόμο της παγκόσμιας έλξης και τον δεύτερο νόμο του Νεύτωνα έχουμε:

F=am => GmMΠ/RΠ2 = gm => MΠ = gRΠ2/G => MΠ6·1024kg

 

3) Η ταχύτητα διαφυγής από τον πλανήτη υπολογίζεται από τη σχέση

uδ = (2GMΠ/(RΠ+h))1/2

όπου αντικαθιστώντας προκύπτει πως uδ  ≈ 10 km/s

Δηλαδή uδ /uεν(Ο2) 10, και αυτό σημαίνει πως τα μόρια του οξυγόνου, εάν υπάρχουν, είναι πολύ πιθανό να παραμείνουν στην ατμόσφαιρα του πλανήτη αφού η ταχύτητα η οποία απαιτείται για να μη γίνει αυτό δηλαδή να ξεφύγουν της βαρυτικής έλξης του πλανήτη, είναι δέκα φορές μεγαλύτερη από αυτήν που κατά μέσο όρο έχουν σε αυτήν την θερμοκρασία στα όρια της ατμόσφαιρας. 

Posted in Blog – ΦΥΣΙΚΗ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *