Απολύονται οι πρώτοι 79 εκπαιδευτικοί!

Απολύονται οι πρώτοι 79 εκπαιδευτικοί!

Το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε Διαπιστωτική πράξη στην οποία αναφέρονται τα 1708 ονόματα των εκπαιδευτικών που παραμένουν σε διαθεσιμότητα μετά την 22/3.

Δ ι α π ι σ τ ώ ν ο υ μ ε :

Την παράταση του χρόνου διαθεσιμότητας των εκπαιδευτικών, από 22 Μαρτίου 2014 μέχρι την έκδοση τελικών πινάκων διάθεσης από τα αρμόδια  όργανα και μέχρι τη δημοσίευσή τους στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της πράξης μετάταξης/μεταφοράς τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν.4250/2014 (Φ.Ε.Κ.74 τ.Α΄/26-3-2014):

Διαβάστε εδώ όλη τη νέα Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργείου Παιδείας.

Posted in ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *