Απαγορεύεται από τα ιδιωτικά σχολεία η πώληση βιβλίων και γραφικής ύλης!

Απαγορεύεται από τα ιδιωτικά σχολεία και τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σε αυτά να πωλούν στους μαθητές με οποιονδήποτε τρόπο βιβλία και γραφική ύλη.

Τα πιο πάνω ορίζονται στο άρθρο 50 του Ν.682/77 ωστόσο φαίνεται ότι υπάρχουν σχολεία και εκπαιδευτικοί που δεν τηρούν τα όσα αναφέρονται. Για το λόγο αυτό το Υπουργείο Παιδείας με έγγραφό του προς τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που το κοινοποίησε η ΔΠΕ Πιερίας, ενημερώνει ότι έχουν περιέλθει καταγγελίες για την παραβίαση του πιο πάνω άρθρου.
Το υπουργείο Παιδείας εφιστά την προσοχή ως προς τον έλεγχο από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης αναφορικά με την πώληση βιβλίων και γραφικής ύλης από τα ιδιωτικά σχολεία.

Posted in ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *