Άσκηση οργανικής χημείας από Π.Μ.Δ.Χ.

Γ2. Μάζα 11,2 g αλκενίου Α χωρίζεται σε δύο ίσα μέρη. Το 1ο μέρος αντιδρά με ΗΙ και δίνει ένα και μοναδικό προϊόν (Β), το οποίο αντιδρά με μαγνήσιο σε περιβάλλον άνυδρου αιθέρα και δίνει προϊόν Γ. Το 2ο μέρος αντιδρά με Η2Ο σε όξινο περιβάλλον και δίνει ένα και μόνο προϊόν Δ, το οποίο οξειδώνεται πλήρως από KMnO4 παρουσία H2SO4 και δίνει καρβονυλική ένωση Ε. Η ένωση Γ αντιδρά με την ένωση Ε και το προϊόν υδρολύεται και δίνει 13 g ένωσης Ζ.

Να βρεθούν:

α. Η ποσότητα (mol) της ένωσης Α.

β.  Οι συντακτικοί τύποι και τα ονόματα των Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ.

Δείτε εδώ τη λύση

Posted in Blog – ΧΗΜΕΙΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ and tagged .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *